Privacy beleid

Privacy beleid Rijschool Westeraam

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rijschool Westeraam verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Rijschool Westeraam, geef je door ondertekening /aanvinken voor akkoord bij het inloggen van de rijlesplanner van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Rijschool Westeraam in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Rijschool Westeraam, Industrieweg Oost 1a 6662 NE ELST, KVK 09129036

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van naam rijschool is bereikbaar via mail: info@rijschoolwesteraam.nl of 0481- 354503 of 06-57758555

2. Welke gegevens verwerkt Rijschool Westeraam, voor welk doel

2.1 In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke  les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens en locatiegegevens

d) telefoonnummer

e) e-mailadres

f)  bankrekeningnummer

g) leerling/kandidaat nummer

h) geboorteplaats

i)  geboortedatum

j)  telefoonnummer

k) geslacht

l) persoonsgegevens die je actief verstrekt doordat je gebruik maakt van onze diensten en

           omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Via het contact / aanmeldingsformulier.

      m) contactgegevens van de klant via een app

       n) gegevens omtrent gezondheid

2.2 Rijschool Westeraam verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de online leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  1. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt en – wanneer van toepassing – gebruikt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van een nascholingscursus.’

  1. Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.
  1. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt en na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met  Rijschool Westeraam
  1. Indien je bij Rijschool Westeraam een A, A1, A2, AM, B(E), rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart naam rijschool je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.
  1. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor mondeling toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/Instagram. Rijschool Westeraam plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Rijschool Westeraam een foto van de cursist op haar website dan wel op de website /Facebook/ Instagram.

h)  Rijschool Westeraam kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op mondelinge, schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles –  een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Rijschool Westeraam deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

2.3 Rijschool Westeraam kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen in de online aanvink vakje, verwerkt Rijschool Westeraam voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Rijschool Westeraam toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via afmeldingsmail gericht aan: info@rijschoolwesteraam.nl.

4. Bewaartermijn(en)

4.1 Rijschool Westeraam verwerkt en bewaart de aan Rijschool Westeraam verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Rijschool Westeraam, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rijschool Westeraam passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt naam rijschool gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van naam rijschool. Met de verwerkers heeft naam rijschool dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via (info@rijschoolwesteraam.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rijschool Westeraam zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@rijschoolwesteraam.nl). Rijschool Westeraam zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Rijschool Westeraam je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop naam rijschool je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@rijschoolwesteraam.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@rijschoolwesteraam.nl).

7. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Rijschool Westeraam, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van naam rijschool bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

Met onze medewerkers is het belang van de AVG besproken en zijn er richtlijnen opgesteld over het werken en omgaan met persoonsgegevens